🌐 BeautySkilzz.be
3150 Haacht, Safraan 66
BTW BE0738.690.038


+32 472 02 34 57
info@beautyskilzz.be

U bent bezoeker :
330

Maak afspraak

Beautyskilzz

3150 Haacht, Saffraan 66
📧 info@beautyskilzz.be
🌐 https://beautyskilzz.be
📲 +32 472 02 34 57
BTW BE0738.690.038

Gelieve voor uw eerste afspraak één behandeling te kiezen. Verdere afspraken kunnen best ter plaatse besproken worden.

We zullen u contacteren voor het uur van uw afspraak.

Bv : voorkeur voor- of namiddag ....

Privacybeleid & Algemene voorwaarden
Bedankt voor uw afspraak. We zullen zo spoedig mogelijk u contacteren voor het tijdstip van de behandeling.

U ontvangt een bevestigingsmail van ons. Klik op verzend om uw afspraak te maken.

De betaling van de behandeling dient ter plaatse betaald te worden.

Met vriendelijke groeten,

An - Beautyskilzz

Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Algemene Voorwaarden 
 
Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautyskilzz en de cliënt/opdrachtgever waarop Beautyskilzz deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
Artikel 2 Inspanning Beautyskilzz
1. De consulente zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan consulente worden verteld. 3. Beautyskilzz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 4. De consulente zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
Artikel 3 Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautyskilzz melden. 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautyskilzz 50 % van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de Beautyskilzz de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 4. Indien de cliënt bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de consulente de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 5. Beautyskilzz moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Doet zij dit niet zal de cliënt op de volgende behandeling een korting van 50 % ontvangen. 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Artikel 4
Persoonsgegevens en privacy
1. De cliënt voorziet de consulente bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de consulente aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. 2. De consulente neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. 3. De consulente is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. 4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de consulente verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Artikel 5
Betaling
1. Beautyskilzz vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon. 2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW. 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. 5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door Beautyskilzz aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van acht dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Beautyskilzz verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen. 6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Beautyskilzz gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Beautyskilzz is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de consulente is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden Beautyskilzz versie 1.0 , lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. 2. Beautyskilzz is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon. 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Beautyskilzz zelf.
Artikel 7 Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beautyskilzz. 2. Beautyskilzz moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beautyskilzz de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8. 5. Indien Beautyskilzz en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche/ Pedicurebranche.
Artikel 8 Garantie
1. Beautyskilzz geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten. 2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel. 3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste/pedicure over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten. 4. De cliënt andere producten dan door de consulente geadviseerde producten heeft gebruikt. 5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. 6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. 7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt. 8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
Artikel 9 Beschadiging en diefstal
1. Beautyskilzz heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Beauty & More is gevestigd. 2. Beautyskilzz meldt diefstal altijd bij de politie.
Artikel 10 Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. 3. Bij Beautyskilzz wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten. 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
Artikel 11 Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Beautyskilzz en de cliënt is het Belgische recht van toepassing. 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beautyskilzz (www.beautyskilzz.be) en ze zijn ook in de salon beschikbaar. 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
November 2013 versie 1.0
Privacy Statement
Privacy Statement Beautyskilzz
Als je met Beautyskilzz in contact komt is de kans groot dat je persoonsgegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld als je een behandeling ondergaat of producten aanschaft. Dit doe ik om je beter van dienst te kunnen zijn. Ik vind  het echter erg belangrijk dat je duidelijk inzicht hebt in welke gegevens ik bewaar, wat ik ermee doe en wie ze allemaal kan inzien. Daarom vind je hieronder voor elke situatie waarbij er gegevens worden verzameld wat er precies mee gebeurt. Daarnaast lees je hier ook hoe je je gegevens kunt laten verwijderen. Zo weet je precies waar je aan toe bent.
 • Behandelingen
 • Als je een behandeling ondergaat bij Beautyskilzz leg ik ook een aantal gegevens vast. Dit wordt geregistreerd in een klantenbestand. In dit bestand staan je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres. Ook zal hier de huidanalyse en eventuele gezondheidsgegevens  in staan en welke behandeling je op welk tijdstip hebt ondergaan. Ook kunnen er voor/na foto’s gemaakt worden om de vooruitgang van de behandeling te monitoren. Deze worden alleen gedeeld met derden na toestemming. Mocht je niet langer gebruik maken van mijn diensten kun je altijd schriftelijk / per mail vragen om deze gegevens te vernietigen.
 • Productaankopen
 • In de salon ben je vrij om anoniem aankopen te doen. Ik noteer echter wel welke producten je op welk moment meeneemt. Dit wordt geregistreerd in een klantenbestand. In dit bestand staan je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres. Mocht je niet langer gebruik maken van mijn diensten kun je altijd schriftelijk / per mail vragen om deze gegevens te vernietigen.
 • Social media
 • Beautyskilzz  is actief op Facebook en Instagram. Indien je op welke manier dan ook contact met me maakt, kan ik inzicht krijgen in je gegevens. Dit is afhankelijk van je privacyinstellingen bij de betreffende diensten.
  Ik verzamel niet actief gegevens via deze diensten. Je hebt dus altijd zelf de controle over welke gegevens voor mij zichtbaar zijn. Raadpleeg voor meer informatie de privacyinstellingen van de betreffende diensten.
 • Bewaartermijnen
 • Beautyskilzz verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

  Beautyskilzz - An Lambrechts                                  info@beautyskilzz.be       10-09-2020
  Contacteer ons

  © Webdesign DigiSkills
  2020 :: Alle rechten voorbehouden Beautyskilzz.be